Успешни практики и проблеми в превенцията на насилието и трафика над деца в риск