Подкрепа за закупуване на хранителни продукти от Фонд „Социална закрила“