[:bg]Проведено първоначално обучение на екипа от ПВНЖТХ – Община Бургас [:en]Initial training of the PVNJTH team conducted – Burgas Municipality[:]